Tin tức & Sự kiện
BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2016
BÁO CÁO TC QUÝ 2 NĂM 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2016
BẢN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG SXKD Qúy II năm 2016
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2016
BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
Báo cáo quản trị năm 2015 (CBTT)
Giải trình kết quả SXKD Quý IV năm 2015
Báo cáo tài chính quý IV năm 2015
Báo cáo thường niên 2015
Báo cáo tài chính quý III năm 2015
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Thông báo ngày giao dịch của CP niêm yết
Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
TỜ TRÌNH (V/v lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
BÁO CÁO THAY ĐỔI TRỌNG YẾU ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO THÔNG TƯ 121/2012/TT-BTC
Báo cáo ĐHĐCĐ 2015
Thư mời Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015
Bản giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Báo cáo tài chính Quý I năm 2015
Báo cáo thường niên 2014
Thông báo Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo chốt danh sách Đại hội Cổ đông
Nghị quyết Hội Đồng Quản trị Công ty CP Chế Biến Thủy Sản XK Ngô Quyền
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014
Giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm tra
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giải trình thay đổi kết quả SXKD BCTC 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét
Báo cáo tài chính đã được soát xét
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO TV HĐQT VÀ BKS 2014
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2014
BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Thư mời ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
Triệu tập Cổ đông ĐHĐCĐ 2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
THÔNG BÁO: tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2014
Thông báo Đại hội Cổ đông Công ty
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013
BCTC quý 3 2018
Chấp nhận niêm yết bổ sung
GT ket qua soat xet BCTC ban nien nam 2018
Báo cáo 6 tháng 2018
Báo cáo quản trị bán niên năm 2018
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị 2017
Thông báo triệu tập ĐHCĐ 2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018
Biên bản ĐHĐCĐ 2018
Giải trình UBCK NN
Nghị quyết 04
CBTT Phát Hành Cổ Phiếu 2018
Nghị quyết 05
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2013
Giải trình BCTC Quý IV NĂM 2013
BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2013
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2013
NGHỊ QUYẾT HĐQT 2011
GIẢI TRÌNH BCTC SAU SX 2013
BÁO CÁO SOÁT XÉT 2013
NGHỊ QUYẾT HDQT QUÍ III/2013
BC TÌNH HÌNH QT QUÍ II/2013
GIẢI TRÌNH BCTC QUÍ II/2013
BCTC QUÍ II/2013
Thông Báo Chia Cổ Tức 2012
Giải Trình BCTC Quí I - 2013
Báo Cáo Tài Chính NQ Quí I-2013
BB & Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2013
Triệu Tập Cổ Đông ĐHĐCĐ 2013
Báo Cáo Thường Niên 2012
Báo Cáo Kiểm Toán 2012
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Tháng 01-2013
Báo Cáo Tài Chính Quí 4 - 2012
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quí 4-2012
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY
Nghị Quyết 04-HĐQT2012
Báo Cáo Tài Chính Quí 3-2012
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quí 3-2012
Nghị Quyết HĐQT điều chỉnh KH SXKD 2012
Báo cáo tài chính đã được soát xét 30.06.2012
Báo cáo tình hình quản trị quí 2 năm 2012
Bản giải trình quí 2 năm 2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 2012
Bản giải trình
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Bản giải trình quí 1 năm 2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2012
Báo cáo tình hình quản trị quí 1 năm 2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011
Số lượt truy cập: 2677753
Bản cáo bạch

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5603000043 đăng ký lần đầu ngày 23/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 24/05/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang cấp)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI

(Đăng ký niêm yết số: . . ./ĐKNY do Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp  ngày . . . tháng. . . năm . . .)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

1.CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Địa chỉ: 326 – 328 Ngô Quyền, Rạch Giá, Kiên Giang.
Điện thoại: 077.866.228 Fax: 077.924.331

2.CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

  Địa chỉ: 13A Tú Xương, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 08.932.2222 Fax: 08.932.1619

Phụ trách công bố thông tin:

Võ Thế Trọng – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền

  Điện thoại: 077.866.228
  Fax: 077.924.331
 

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5603000043 đăng ký lần đầu ngày 23/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 24/05/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang cấp)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN -HÀ NỘI

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất Khẩu Ngô Quyền
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng khối lượng niêm yết : 1.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị niêm yết : 10.000.000.000 đồngTỔ CHỨC TƯ VẤN :

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

  Địa chỉ: 13A, Tú Xương, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (84-8) 932.2222
  Fax: (84-8) 932.1619

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL

  Địa chỉ: Lầu 5, Toà nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 Điện thoại: (84-8) 8275026
  Fax: (84-8) 8275027

Mời bạn click vào để xem tiếp 

Designed by Canhcam Co., Ltd.